AFE

AFE: آخرین نسل درایوها، دارای دو اینورتر (در ورودی و خروجی)

• AFE-L: درایو LowHarmonic، تثبیت THDI<5% در تمامی سرعت ها، بر اساس استاندارد IEEE519

• AFE-R: درایو Regenerative– بازگشت انرژی، ویژه بارهای ترمزی