AC Motor

Up to 4000KW

الکتروموتور های LV و MV تا توان 25 مگاوات در انواع :

  • Safe و Ex
  • طراحی و ساخت موتور های Slip ring استاندارد و یا با تکنولوژی Brush lifting
  • Squirrel Cage ( قفس سنجابی)
  • امکان طراحی و ساخت جهت موتور های خاص و یا جایگزینی موتور های قدیمی