کانوایر

عملکرد با ثبات: هماهنگی فوق سریع جهت ایجاد گشتاور متناسب با تغییرات بار ریخته شده بر روی نوار در کانوایر ها به لطف (DTC)